Saturday, May 14, 2011

An introduction to Calligraphy- Part1

Del 1-Lite fakta och exempel   Part 1- Some facts and examples

Välskrivning- hur kul är det? Alldeles oerhört faktiskt ! Mitt intresse för  välskrivning eller kanske snarare skönskrift- KALLIGRAFI-  har funnits med sen gymnasietiden då en bildlärare introducerade  företeelsen i min värld.   I perioder har jag skrivit mer, i andra perioder knappt alls,  men det var i alla fall ur kalligrafiintresset som min passion för kortmakeri  växte fram, och fortfarande tycker jag att kalligrafi och kortmakeri är en väldigt bra och praktisk kombination.  Visst finns det massor av vackra textstämplar men ibland hittar man ingen som riktigt passar- och  en handskriven hälsning känns ju alltid lite personligare.

Handwriting-how fun is that? Quite incredibly, actually! My interest for penmanship or CALLIGRAPHY-has been with me since highschool when an art teacher introduced the phenomenon to me. In periods I have written more, in other times hardly at all, but it was  from the calligraphy interest that my passion for cardmaking emerged, and still I think that calligraphy and card making is a very good and practical combination. Sure there are lots of lovely text stamps, but sometimes you'll find no one that´s really suitable and a handwritten greeting always feels a bit more personal.


  Jag är absolut ingen  expert på området, det mesta jag tror mig kunna har jag lärt mig på egen hand
 via böcker och ”trial and error” .
Här är ett par svenska böcker som  ger bra vägledning:

I'm certainly not an expert in the field, most of what I know, I have learned from books and by 
”trial and error " .
Here are a couple of Swedish books that I can recommend :
”Kalligrafi för nybörjare” av Bitte Holmström- Lättillgänglig och bra att komma igång med.

Bitte Holmström: ”Kalligrafi för nybörjare”  Easy to start with.”Från A till Ö- Textning, handstil, kalligrafi”  av Kerstin Anckers. Jättebra både för nybörjare och när man hållit på ett tag. Innehåller en massa fakta förutom vackra textexempel.

Kerstin Anckers:  ”Från A till Ö- Textning, handstil, kalligrafi”
Very good both  for beginners and when you´ve  been writing for a while
Det finns ju även,  alla fall på större orter, ibland kurser eller studiecirklar i ämnet men någon sådan har jag aldrig haft lyckan att delta i . Däremot tog jag  för några år sen en brevkurs av en mycket duktig svensk kalligraf, Marie Fredriksson. Med en sådan kurs får man, utöver det man kan läsa sig till i böcker, också personlig återkoppling på de texter man skickar in och specifika tips om vad man kan förbättra och hur,  vilket ger oerhört mycket. Kan alltså varmt rekommendera  detta sätt att lära sig kalligrafi. Marie har en mycket bra hemsida, Kalligrafi.com där man förstås hittar hennes kurser men också mängder av exempel på hennes egen vackra kalligrafi, praktiska tips och råd och massvis av länkar till andra kalligrafiska websidor. Man kan även beställa en del material, pennor, bläck mm därifrån.   
Som den amatör jag är tänkte jag idag ändå försöka mig på att ge en liten introduktion till ämnet och dela med mig  av  lite  tips för att komma igång.

There are also, at least in bigger cities, sometimes courses or workshops on the subject but unfortunately I´ve never  managed  to attend one .
However, a few years ago I took a correspondace course from a very talented Swedish calligrapher, Marie Fredriksson. With such a course you get not only what you can learn from books, but also personal feedback on the entries you submit, and specific tips on what to improve and how. This feedback is so valuable and it really gives a great deal. I can therefore warmly recommend this way of learning calligraphy. Marie has an excellent website, Kalligrafi.com . There you can, of course, find her courses but also plenty of examples of her own beautiful calligraphy, practical advice and lots of links to other calligraphic websites. You can also order some material, pens, ink, etc. from there.
Being an amateur, I will today still try  to give you an introduction to the topic and share with you some tips to get started.

Det finns en hel rad olika kalligrafiska stilar men några ser man oftare än andra. 
En av de äldsta stilarna är UNCIAL. Den uppkom redan ca 150 e Kr men känns fortfarande fräsch och är väldigt snygg i rätt sammanhang tycker jag. Utmärks av att den är en majuskelstil ( stora bokstäver) som har cirkelformen som utgångspunkt:

There are a range of calligraphic styles, but some of them you see more often than others.
One of the oldest writings is UNCIAL. It began already around 150 AD but still feels modern and is very nice  in the right context, I think. Characterized by the fact that it contains only capital letters that have circular shape as a starting point:

Jag använder den då och då på kort, här är några exempel:
I use it now and then on cards, here are a few examples:

Gotisk skrift eller munkskrift  var vanlig under 1200-1400-talet. Den gotiska TEXTURstilen var vanlig  just i klostren (det var ju ffa inom kyrkan man var skriv- och läskunnig) och låg även till grund för de första trycktyperna. Texturen utmärks av sin kantighet och regelbundenhet  vilket nästan kan göra den lite svårläst eftersom bokstäverna liknar varandra så mycket:

Gothic writing or monk writing was common during 1200-1400's. The Gothic style ”Texture ”was common at the monasteries (since it was mainly within the church people had writing and reading skills,)  Gothic writing was also the basis for the first printing types. The texture is characterized by its straight lines and regularity, and it can sometimes be a bit difficult to read because the letters are so similar to each other:


Den gotiska texturen utmärks också av sina ”anfanger” , de  ofta otroligt vackert dekorerade begynnelsebokstäverna på en textsida. Ta en titt här för fina exempel, gjorda i modern tid men i medeltida stil.
Very charachteristic for this style are also the "drop caps", beautifully decorated initial letters of a text page. Have a look here for really nice examples, made in modern days but in midieval style.

Till de gotiska skrifterna räknas  bla även Frakturen, ”den brutna”, lite mjukare och mer lättläst:
 Gothic writings include among others also ”Fracture”, "the broken", a bit softer and easier to read: 

Även Gotisk skrift kan vara mycket dekorativ till hälsningar på kort, och jag använder den gärna... eller snarare en personlig mix och förvanskning av de olika gotiska stilarna... men lite konstnärlig frihet måste man ju få lov att ha, eller hur :)?!
Några exempel:

Gothic writing is also very decorative for greetings on cards, and I use it now and then, or to be honest I use a personal mix and distortion of the different gothic styles... but hey, you´ve got to be allowed some artistic freedom, right :) ?!
Some examples:
De handskrivna är långt ifrån perfekt, sett med med en kalligrafiexperts ögon, men det är ju inte riktigt vitsen med handskrivna hälsningar, tycker jag. I så fall kan man ju lika gärna använda datorn. Och med lite distresser och dekorationer ser det mesta riktigt bra ut : ) !
 
The writing is nowhere near perfect from a calligrapher´s  point of view, but that´s not the main point with handwriting, I think. If you want "perfect " you might as well use the computer. And with some distress ink and decorations, almost anything looks great :) !


Sen ett par lite nyare stilar:
Humanistantikvan uppfanns under början av 1400-talet. Den  är tydlig , lättläst och  neutral och den ligger till grund för våra moderna tryckbokstäver.


Then a couple of newer styles:
"Humanistantikvan" was invented in the early 1400s. It is legible, clear and neutral and it is the basis for our modern printed characters.

Detta är nog den stil jag använder minst av någon anledning, men jag gillar den ändå.
Här är ett par exempel:

This is the style that I, for some reason use the least, but still I like it.
Some examples:Det sista exemplet är egentligen inte så bra, för smala bokstäver... men igen- konstnärlig frihet :) !

The last example is not really a good one, too narrow letters... but again- artistic freedom :) !

Så till den stil som kanske allra mest förknippas med kalligrafi- Humanistkursiven. Den härstammar från Italien och kallas också  Italiensk kursiv, Italic eller Cancellaresca.  Detta är min absoluta favoritstil, otroligt användbar och behaglig att skriva, och det var i denna stil jag tog Maries brevkurs.

Then we get to the style that is perhaps most strongly associated with calligraphy-”Humanistkursiven”. It emerged from Italy and is also called Italian cursive, Italic or Cancellaresca. This is my absolute favorite style, incredibly useful and enjoyable to write and  it was this style  I took the correspondance course in:


Denna stil och personliga variationer på den är det jag använder absolut mest.Så här kan det se ut:
This style and personal variations of it, I use most of the time. This is what it can look like:

Det som gör kalligrafisk skrift så speciell och vacker är användandet av sk bredpenna, en penna med mejselformat stift som är brett men platt.  Siftet är rakt avskuret eller ibland en aning snett. Man kan tänka sig att den  fungerar som en pensel, man kan måla i sidled och ”medhårs” ( nedåt höger) men  (i princip) inte mothårs. Det ger då smala streck i sidled ( nedåt vänster) och tjocka streck när man drar ”medhårs”, dvs nedåt hö:


What makes the calligraphic writing so special and beautiful is the use of  the so-called broad-pen, a pen with chisel-shaped tip which is wide but flat. One can imagine that it acts as a brush, it works  to paint sideways ( downwards to the left) and the "right way"( downwards to the right)  but (in principle) not against the grain. It gives the thin lines drawing laterally and thick lines when you draw the "right way":Bredpennor finns i olika utföranden:

Fiberpennor som är praktiska för att komma igång , lätta  att hantera men som lätt blir lite ”oskarpa”, särskilt i smala pennbredder. Man tappar då de riktigt tunna linjerna, ”hårlinjerna” och skriften kan ibland se lite klumpig ut. I de bredare spetsbredderna fungerar de bättre  och det finns ett stort utbud av märken och färger. Här syns längst till vänster ett par ofärgade embossingpennor, därefter några färg-embossingpennor. Därefter några metallicfärgade med två olika spetsbredder. Sist ett set med svarta pennor i 4 olika bredder:

Broad Pens are available in various designs:


 Fiber pens that are useful to get started, easy to handle but which  easily becomes a bit "blurry", especially in the narrow pen widths. You will lose the really thin lines, so called  "hair lines" and the scripture can look a bit ”clumsy”. The broader pen widths work better, I think, and there is a range of different brands and colours. Here  you see to the left  a couple of transparent embossing pens and next to them some coloured embossing pens.  Then some metallic coloured pens and to the right a set of black pens in 4 different widths:


Sen har vi reservoirpennor. Dessa har stålstift  och ger  finare linjer. Laddas med bläckpatroner där varje märke har sin egen variant. De har fördelen att man kan skriva länge utan att fylla på bläck men nackdelen att det är  en liten procedur när man vill byta bredd på spetsen eller färg. Man kan förstås ha flera med olika bredder och färger, men de bra är ganska dyra om man ska ha många.

Then we have reservoir pens. These have steel nibs and provides finer lines. Charged with ink cartridges where each brand has its own version. They have the advantage that its possible to write for a long time without filling ink, but the disadvantage that there is quite a procedure when you want to change the width of the nib or ink colour. You can, of course,  have several pens with different widths and colors, but the good ones are quite expensive if you're going to have many.Den tredje varianten, den jag tycker är smidigast, är lösa stift med träskaft:

The third variant, the one I find most handy, is to use loose nibs with wooden handles:De är inte svårare att skriva med än de andra och de är inte särskilt dyra så man kan ha ett antal olika bredder färdiga att använda.  Man laddar bläck i stiftets reservoir enklast m h a en pensel. Den allra största fördelen med dessa är att man kan skriva med i stort sett vad som helst: bläck, tusch, akvarellfärg, gouache, Perfect Pearls… endast fantasin begränsar.  Lätta att göra rent är de också genom att direkt efter användning spola eller doppa i vattenmugg och torka av. Någon gång emellanåt kan man ta bort den lilla reservoaren och göra rent lite noggrannare.

They are no more difficult to write with than the others and they're not that expensive so you can have a number of different widths ready to use. The charging of ink in the  reservoir of the tip is easiest done with the help of a brush. The biggest advantage with these is that you can write with almost anything: ink,  Indian ink, watercolor, gouache, Perfect Pearls ... only your imagination limits. And they´re  easy to clean by directly after use rinse or dip in a water cup and  dry with a cloth. Once in a while you can take away the little reservoir and cleanse more thoroughly.


Förutom en eller ett par pennor behöver man en linjal och blyertspenna att dra stödlinjer med, och ett bra radergummi att sudda strecken med efteråt. När det gäller papper duger vanligt skrivarpapper utmärkt att öva på. Akvarellpapper är annars bra , men det måste vara slätt eller minimalt grängat.
För mycket struktur i papperet gör det svårt att skriva, åtminstone med stålspetsar. Därför är cardstock inte så bra. Och blir man verkligt entusiastisk så finns särskilt papper gjort bara för kalligrafi, fast det är inte alls nödvändigt.


Besides one or a few pens you need a ruler and a pencil to draw the support lines, and a good rubber to erase the lines when you´re done. When it comes to paper, ordinary printer paper is great for practicing purposes. Aquarell paper works fine, but it has to be smooth, too much structure in the paper makes it harder to write, at least with steel nibs. Therefor cardstock is not so good. And if you get really into this, there is special paper, just fo calligraphy, but that´s not at all necessary.


Ta nu och plocka fram kalligrafipennorna ni har liggande i byrålådorna, och har ni ännu inga så gå till närmaste bok-och pappershandel och skaffa några!
I morgon återkommer jag med en genomgång av grunderna till humanistkursivan, Cancellarescan. Hoppas vi ses då!

Now, please find the calligraphic pens you have in your drawers, and if you haven´t yet got any, go to your nearest book- and paper store and buy a few!
Tomorrow I´ll be back with the basics of how to write the Cancellaresca.
Hope to se you then!

KRAM! / HUGS!

Eva

5 comments:

Mummylade said...

ååååh, så kul!!

Marie said...

En riktigt välskriven och välinformerad första del av den här artikeln tycker jag. Kul att läsa! Och dina kalligraferade exempel är riktigt, riktigt bra - tro mig.

Tack för länkarna till min webbsajt med kalligrafikurser!

/Marie

Unknown said...

Wow!!! Fantasisk og så utrolig vakkert det ble!!!

klem,
Jorunn

Lenes stempelkrok said...

KNALLbra artikkel, Eva!! Har lært veldig mye og vil absolutt prøve meg på denne:O)

Klem;Lene

Lourdes said...

Woooooooooooonderful post!...I love calligraphy. The last year, I took classes but I need more practice!....Please keep posting about this theme!.... I'll really appreciate it!

Greetings

Lourdes